องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเชี่ยว

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 075-809165
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวณัฐรดา  อนงค์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 075-809165
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th
  ชื่อ + นางสาวสุวภัทร เทวฤทธิ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 075-809165
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th
  ชื่อ + นางศุภายินี  กุมารจันทร์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 075-809166
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th
  ชื่อ +
นางสาวณัฐรดา  อนงค์
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 075-809167
  อีเมล์ + admin@khlongse.go.th