องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 

นางสาวณัฐรดา  อนงค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-8207982
นางสาวณัฐรดา  อนงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-8207982
 
 
นางสาวสุวภัทร เทวฤทธิ์ นางศุภายินี  กุมารจันทร์ นางสาวณัฐรดา  อนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนายการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.064-5919553 โทร.089-8661947 โทร.095-8207982