องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

 

คลองเสแห่งการเรียนรู้

เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมพัฒนายั่งยืน

 

 

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

      1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน

      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชน

      3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม

     4.ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว

      5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      6. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้ยั่งยืน

      7. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

      1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

      2. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี

      3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      4. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

      5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

      7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล