วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ - นบนายเปลี่ยน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ - อนามัยบ้านปลายเส หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ประปา กองช่าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างงานซ่อมปริ้นเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างงานซ่อมปริ้นเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการเตรียมพร้อมสถานที่และสร้างห้องน้ำ ของศูนย์พักคอย ตำบลคลองเส จำนวน 20 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลคลองเส จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลคลองเส จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการเตรียมพร้อมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์พักคอย ตำบลคลองเส จำนวน 35 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง