วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนน้ำปัน ตำบลคลองเส องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างจ้างจัดหาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานประเพณีสืบสานวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าขนหนูเพื่อใช้สำหรับโครงการจัดงานประเพณีสืบสานวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สายซอยนามวง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีะรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบประปาสายซอยนามวง หมู่ 8 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 25 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง