วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับจัดโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 30 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส และห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้ำปัน หมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม-อนามัยปลายเส หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์-หัวสะพานมหาราช หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ชม-เขต ต.กะเปียด หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศของสำนักงานและห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง