วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังท่อระบายน้ำ ถนน คสล.สายห้วยมุด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และจัดซื้อสารส้มใสก้อนสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๑,๒,๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อสายดูดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบสายดูดน้ำของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 6231 นศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างทำความสะอาด/ล้างแอร์ ภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนจ่ายน้ำของระบบประปาผิวดินบ้านควนฤาษีสม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ทะเบียน บม 6231 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง