วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
เช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์บนเวที เต็นท์พร้อมผูกผ้า เวที เต็นท์โดม สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 500 คน จำนวน 2 มื้อ ราคาไม่เกิน 25/บาท/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างจัดงานรัฐพิธีการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ สายนบกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายห้วยหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเพื่อใช้ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง