วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การสำรวจและการชำระภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (บ้านทุ่งจูด) หมู่ที่ 1,2,8 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง