วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2562
จ้างทำที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 Kva จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 Kva จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Multunction) แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
27  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Multunction) แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างทำที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง