องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]27
2 ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา [ 10 มิ.ย. 2565 ]55
3 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) [ 7 มิ.ย. 2565 ]58
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]61
5 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]91
6 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ “งดรับ งดให้” ของขวัญ (No Gift Policy) และ นโยบาย สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสใสสะอาด [ 22 เม.ย. 2565 ]76
7 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 18 เม.ย. 2565 ]76
8 แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส พ.ศ.2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]108
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 22 ก.พ. 2565 ]220
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 7 ต.ค. 2564 ]152
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 26 เม.ย. 2564 ]190
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายเส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 26 เม.ย. 2564 ]209
13 ขอเชิญร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]204
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]196
15 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]207
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]187
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม [ 19 ส.ค. 2563 ]206
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]208
19 สื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการกิจการและประชาชนทั่วไป [ 29 ก.ค. 2563 ]213
20 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]188
 
หน้า 1|2